Nâng cấp PHP 7.4 cho WordPress trên host Amazon Lightsail hay DigitalOcean

PHP74 by dinahosting.com

Vừa rồi tôi có đăng nhập vào WordPress (web chạy blogging platform này) thì gặp yêu cần nâng cấp PHP lên version mới nhất.

Và sau đây là cách bạn có thể nâng cấp PHP cho các VPS chạy Ubuntu hoặc Debian.

Ubuntu

Áp dụng cho các bản :

  • Ubuntu 16.04 (Xenial)
  • Ubuntu 18.04 (Bionic)
  • Ubuntu 19.04 (Disco)
  • Ubuntu 19.10 (Eoan)

SSH vào server vào copy các dòng lệnh sau:

sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Sau đó là bạn có thể cài đặt PHP 7.4 bằng cách dán dòng này

sudo apt install php7.4

Cài thêm các gói được nâng cấp và tương thích với PHP 7.4

sudo apt-get install php7.4-cli php7.4-fpm php7.4-bcmath php7.4-curl php7.4-gd php7.4-intl php7.4-json php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-opcache php7.4-sqlite3 php7.4-xml php7.4-zip

Debian

Bạn cần add PHP 7.4 packages vào Debian repository. Tương thích với các bản Debian

  • Debian 8 (Jessie)
  • Debian 9 (Stretch)
  • Debian 10 (Buster)
sudo apt install -y apt-transport-https lsb-release ca-certificates wget
sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
sudo apt update

Sau đó dán dòng này vào commandline để cài

sudo apt install php7.4

Các gói PHP 7.4 tương thích

sudo apt install php7.4-cli php7.4-fpm php7.4-bcmath php7.4-curl php7.4-gd php7.4-intl php7.4-json php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-opcache php7.4-sqlite3 php7.4-xml php7.4-zip

Nếu như các bạn đã cài đặt bằng brew.sh trước đó

brew update
brew upgrade
brew install php@7.4

Nếu bạn đang dùng PHP như một module đính vào Apache, các bạn có thể cần cài

sudo apt install php7.4-fpm
sudo apt install libapache2-mod-php7.4
sudo a2enmod php7.4

Uninstall PHP bản cũ

sudo apt purge php7.3 libapache2-mod-php7.3 # For removing PHP 7.3
sudo apt purge php7.2 libapache2-mod-php7.2 # For removing PHP 7.2
sudo apt purge php7.1 libapache2-mod-php7.1 # For removing PHP 7.1
sudo apt purge php7.0 libapache2-mod-php7.0 # For removing PHP 7.0

Xác nhận phiên bản đúng là PHP 7.4

php -v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *