Design Sprint là gì và tại sao nó quan trọng?

Design Sprint là gì?

Design Sprint là một process 5 ngày giúp định hình và đánh giá ý tưởng nhằm giải quyết những vấn để hay thử thách nào đó thông qua quá trình tạo các bản thử (prototyping) và thử nghiệm (test) các ý tưởng với khách hàng.

“Những

Read the rest